logotype
 Centara Hatyai Social News
    เมื่อวันที่ 30/12/59 นายมนูญ วุฒิ รักษาการณ์แทนผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และ นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เดินทางเข้ามอบกระเช้าและของขวัญส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา อันประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่, นายบัวยัญ สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา, นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา,
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2560 ณ ที่ทำการของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา