logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞五月七日訊) 宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN蒞臨宋卡府合艾NAM NOI直轄區佛教總會主持佛曆2562年泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功國王皇家加冕儀式的吉祥祝福法會儀式香火蠟燭三寶崇拜世俗打開聖花錐,宋卡府佛教高層點香法會,宋卡府各縣佛寺住持,公務員善信一千五百人參加向國王陛下的形象致敬祝福

 

 

五月七日下午五點,宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN蒞臨宋卡府合艾NAM NOI直轄區佛教總會主持佛曆2562年泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功國王皇家加冕儀式的吉祥祝福法會儀式打開聖花錐, 宋卡府紅十字會主席ANANANEE PENGCHAN陪同參加向國王陛下的形象致敬祝福, 公務員善信一千五百人參加吉祥祝福法會。


宋卡府中央署高級官員等善信包括:宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN, 宋卡府紅十字會主席ANANANEE PENGCHAN,宋卡府辨事處主任SURIYAPORN NA SONGKHLA,宋卡府公共關係局長MUJARIN THONGNUAL,宋卡府地方行政辦公室局長PANOMTEAN SEANGWAN,宋卡府就業局局長YAWAPA PIBULPOL,公務員, 縣長,市長,軍警,善信,政府機構負責人等。


五月七日下午五點通過慶祝佛陀的祝福儀式宋卡府僧伽與宋卡府的佛教辦公室按照僧伽協會和國家佛教辦公室的批准舉行舉行泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功國王皇家加冕儀式的吉祥祝福法會儀式, 活動由宋卡府佛教主席主持點香法會儀式,宋卡府各縣佛寺住持,公務員善信一千五百人參加向國王陛下的形象致敬祝福


วันนี้ (7 พ.ค. 62) เวลา 17.00 น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเถรานุเถระร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธีกว่า 1,500 คน อย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรตินั้น คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา จัดขึ้นตามมติเห็นชอบมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยให้วัดทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ รวมถึงวัดในต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์สงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาและประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเป็นอันเสร็จพิธี


宋卡府公共關係宣傳局新聞單位泰中新聞組聯合報導 songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้