logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞五月二十八日訊) 宋卡麻醉品管制和製止中心委員會在中央署五樓CEO會議室召開5/25562O19528董事會會議,宋卡府副州長PAIROJ JANITTAM 主持會議, 議程包括一年級學生至七年級學生加強了藥物質量免疫力,高中教育職業和高等教育有預防和解決通過質量標準

 


 

五月二十八日上午九點三十分. 宋卡麻醉品管制和製止中心委員會在中央署五樓CEO會議室召開5/25562O19528董事會會議,宋卡府副州長PAIROJ JANITTAM 主持會議表示感到高興,各成員出席會議把麻醉品管制和製止中心各項問题從中解決, 一年級學生至七年級學生加強了藥物質量免疫力,高中教育職業和高等教育通過質量標準


會議記錄通過網站公佈。 www.drug.songkhla.go.th關於董事會會議記錄的通告議程3續集關注議程4:確認提案

 

4.1介紹問題國家初等教育委員會辦公室,84.2藥物預防計劃

 

 

1.在學年實施藥物預防戰略計劃2562宋卡府教育辦公室1.1發展大腦技能,在幼儿期建立免疫力

 

1.2一年級學生 - 七年級加強了藥物質量免疫力

 

1.3高中教育機會職業和高等教育有預防和解決通過質量標準的藥物問題的活動。

 

2.成為第一個藥物預防和解決問題運動項目(宋卡府衛生辦公室)

 

3.工作場所和勞工志願者的藥物預防工作(宋卡府勞動局)

 

4. Mae Mae Land Fund Village(宋卡府社區發展辦公室)

 

5.警察教師D.A.R.E.(宋卡府警察局)

 

6.警方協調學校(宋卡府警察局)

 

7.校園安全區(宋卡府警察局)

 

6.參與公共部門(管理宋卡府的安全工作組)

 

6.風險控制領域的工作(管理宋卡府的安全工作組)

 

4.3藥物抑制計劃(宋卡府警察局)

 

1.邊境檢查站

 

2.該地區的檢查站

 

3.阻止公共汽車的運輸

 

4.攔截包裹和郵政運輸

 

5.攔截運輸國際機場

 

6.封鎖主要鐵路線

 

6.行政逮捕的結果(宋卡府的裁決)

 

4.4藥物治療計劃

 

1.自願制度

 

1.1醫院自願系統(宋卡府公共衛生辦公室)

 

1.2減少藥物使用造成的傷害,通過注射方法減少吸毒者的傷害(臭氧基金會辦公室)

 

1.3宋卡府行為矯正中心自願制度(安全工作組宋卡府政府辦公室)

 

2.治療系統(Songkhla府緩刑辦公室)

 

3.懲罰制度(中央監獄/府監獄/ Natawee監獄/特殊待遇機構/女性懲教所/觀察站/培訓中心)

 

4.5的運作每個CSP SPSA Singha NakhonRattaphum區,Ranot區和Khuan Niang區)

 

1.該地區的行動結果,如封鎖,搜查職業治療以行為矯正中心/醫院,患者跟踪的形式進行康復自願系統中的吸毒者強制治療和處罰制度

 

2.所有預算來源的預算支付報告

 

3.傑出表現最佳實踐(該地區已經確定了運營或非運營重點的村/社區。規劃,組織特定地區措施的機制。或者有哪些廣泛措施?)

 

4.操作中的問題和障礙

 

議程5其他事項

 

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

ในวันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม CEO  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สงขลา ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๖ หน้า ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ [http://www.drug.songkhla.go.th%20ใน]www.drug.songkhla.go.th ในหัวข้อ หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ จึงขอให้คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สงขลาได้ตรวจสอบรายงานการประชุม และแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องสืบเนื่อง(ติดตาม)

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ประเด็นนำเสนอ(สนง.ป.ป.ส.ภาค๙)

๔.๒ แผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด

 ๑.การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๖๒(สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา)

๑.๑มีการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

๑.๒นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ

๑.๓สถานศึกษาระดับชั้นขยายโอกาสมัธยม อาชีวะและอุดมศึกษามีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ                            

๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

๓.งานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการและอาสาสมัครแรงงาน(สนง.แรงงานจังหวัดสงขลา)

๔.หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา)

๕.ครูตำรวจ D.A.R.E. (ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา)

๖.ตำรวจประสานโรงเรียน(ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา)

๗.Campus safety zone (ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา)

๘.การมีส่วนร่วมภาคประชาชน(กลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา)

๙.งานควบคุมพื้นที่เสี่ยง (กลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา)

๔.๓แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด(ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา)

๑.จุดตรวจ จุดสกัดแนวชายแดน

๒.จุดตรวจ จุดสกัดพื้นที่ตอนใน

๓.การสกัดกั้นการลำเลียงทางขนส่งรถโดยสารประจำทาง

๔.การสกัดกั้นการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์

๕.การสกัดกั้นลำเลียงทางท่าอากาศยานนานาชาติ

๖.การสกัดกั้นการลำเลียงทางรถไฟสายหลัก

๗.ผลการจับกุมฝ่ายปกครอง(ทำการปกครองจังหวัดสงขลา)

๔.๔แผนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

๑.ระบบสมัครใจ

 

๑.๑ระบบสมัครใจโรงพยาบาล(สนง.สาธารณสุข จ.สงขลา)

๑.๒การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด Harm Reduction ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด(สนง.มูลนิธิโอโซน)

๑.๓ระบบสมัครใจค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสงขลา (กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา)

๒.ระบบบังคับบำบัด(สนง.คุมประพฤติจังหวัดสงขลา)

๓.ระบบต้องโทษ(เรือนจำกลาง/เรือนจำจังหวัด/เรือนจำนาทวี/ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ/ทัณฑสถานหญิง/สถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกฯ)

๔.๕การดำเนินงานของ ศป.ปส.อ.แต่ละแห่ง (ศป.ปส.อ.สิงหนคร,อ.รัตภูมิ,อ.ระโนด,และอำเภอควนเนียง)

๑.ผลการดำเนินการในระดับพื้นที่ เช่น การปิดล้อมตรวจค้น การจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สถานพยาบาลการติดตามผู้ป่วย ผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ บังคับบำบัดและระบบต้องโทษ

๒.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกแหล่งงบประมาณ

๓.ผลการปฏิบัติงานดีเด่นBest Practice  (อำเภอได้มีการกำหนดหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นจุดเน้นการดำเนินการหรือไม่ การวางแผน การจัดกลไก การปฏิบัติ ทั้งมาตรการเฉพาะพื้นที่ หรือมาตรการในวงกว้างเป็นอย่างไร)

๔.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่นๆ


宋卡府公共關係宣傳局新聞單位泰中新聞組聯合報導 songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้