logotype
1 chinesenews

(宋卡府中文新聞六月二十四日訊)泰國和平原子辦公室在宋卡府合艾TR Rock Hill酒店二樓會議廳舉辦泰國4.0“第5期保持安全研討會“了解核法律加快知識,泰國和平原子辦公秘書長WILAIWAN TANCHOI女士主持研討會儀式,核與輻射局長PENNAPA KANCHANA,宋卡府副州長PAIROJ JANITTAM共同主講

 


六月二十四日上午九點.泰國和平原子辦公室核與輻射局長PENNAPA KANCHANA表示,根據“2015年核能與和平法為核運營者做準備,輻射安全乾事輻射工作者醫務人員包括南部地區的相關政府和私人機構,都能正確地依法進行核和輻射作業,而且被認為是根據2562財政年度設定的計劃。


泰國和平原子辦公室核與輻射局長PENNAPA KANCHANA指出,進行第5次活動在全國各地即中部 - 曼谷,東部地區 - 羅勇舉辦了活動,北部地區 - 南邦府和東北部 -  Nakhon Ratchasima府參與者表達了他們對該法實施有益的意見和建議。

為人類和環境帶來安全和最大利益旨在幫助減輕企業家的負擔和操作的嚴格性特別是用於醫療診斷的輻射發生器,其不含放射性物質並用於醫院或療養院,希望能幫助更多人理解包括能夠正確遵守相關法律並且有效可持續地監督公共工作者和環境的安全。


南部地區的150多名相關人員參加研討會,相信這些信息將有助於所有機構澄清修訂法案下的工作,過去DPW一直致力於發展核法律以創造現代性,為人類和環境帶來安全和最大利益旨在幫助減輕企業家的負擔和操作,嚴格性用於醫療全國范圍完整表格佛曆25629月之前做好準備。

                                                                          如果有人有興趣但無法參加活動,DPW將處理原子能和平辦公室網站上每個部門的問題答案或問答。 www.oap.go.th這樣感興趣的人就可以同時學習並獲得有用的信息詢問詳細信息區域原子和平中心原子能和平辦公室,電話:0 258002221

由培訓和宣傳推廣小組,電話0 258001123  -  1126

和平原子辦公室

高等教育,科學,研究和創新部

16 Vibhavadi Rangsit RoadLat YaoChatuchakBangkok90000

電話:0 258 600傳真0 251 3013

http://www.oap.go.th / Facebookatoms4peace

電子郵件: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ปส.เร่งเติมความรู้ พ.ร.บ. นิวเคลียร์ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๕ ในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้จริง ก.ย. นี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)จัดสัมมนา “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand4.0” ครั้งที่ ๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เร่งเติมความรู้และเตรียมความพร้อมกฎหมายนิวเคลียร์ฉบับแก้ไขให้ผู้ใช้ประโยชน์และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนบังคับใช้เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ก.ย. ๖๒

วันนี้ (วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒) นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนา “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand4.0” ครั้งที่ ๕ ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ เพื่อเร่งเติมความรู้ความเข้าใจกฎหมายนิวเคลียร์ฉบับแก้ไขก่อนการบังคับใช้เต็มรูปแบบ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ โดยหวังให้ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมครบ ๕ ครั้ง ตามแผนที่ได้วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ๔ ครั้งที่ผ่านมาดำเนินการจัดกิจกรรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง –กรุงเทพฯ ,ภาคตะวันออก-จ.ระยอง,ภาคเหนือ-จ.ลำปาง,และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ จำนวนมาก

นางเพ็ญนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องจากพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า ๑๕๐ คนและเชื่อว่าข้อมูลที่นำมาถ่ายทอดในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระจ่างในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติฯ ฉบับแก้ไข ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปส. มุ่งมั่นพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์เพื่อให้เกิดความทันสมัย นำมาซึ่งความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังช่วยลดภาระและความเคร่งครัดในการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดรังสีสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจมากขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การกำกับดูแลความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หากท่านใดมีความสนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทาง ปส. จะได้ประมวลประเด็นถาม-ตอบ หรือ Q&A ของแต่ละภาคไว้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ www.oap.go.th เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๒๒๑

โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร.๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓

 http://www.oap.go.th / Facebook : atoms4peace

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


宋卡府公共關係宣傳局新聞單位泰中新聞組聯合報導 songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้