logotype
1 chinesenews

(宋卡府中文新聞七月一日訊)泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功國王加冕典禮的吉祥時刻,全國有一千一百一十人民受戒落發儀式,宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN蒞臨合艾Mahathat Mangkalaram佛寺

主持泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功國王加冕典禮的吉祥時刻宋卡府一百一十人民落發受戒儀式,

2O1971泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功國王加冕典禮的吉祥時刻,全國有一千一百一十人民受戒落發,63O日在合艾Mahathat Mangkalaram佛寺宋卡府一百一十人民落發受戒儀式,宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN蒞臨主持落發受戒儀式

宋卡府泰國政府儲蓄銀行第18區域高級副總裁KOWIT TEERAGUL致詞表示2562年加冕典禮的吉祥時刻,泰國政府儲蓄銀行榮獲Chalermprakiat 10項目,表達了忠誠度恩典的意識並紀念國王紀念吉祥,包括為了紀念吉祥的場合,整個泰國全國有一千一百一十人民受戒落發儀式,排序皇家加冕“

Chalermprakiat協調項目,政府儲蓄銀行的組織是為了促進支持和維護佛教,包括表達對國家,宗教,君主,制的忠誠和尊重,泰國人的愛由GSB與每個地區的人一起201971日全年16座寺廟同時在執行Chaloem Phrakiat聖職任命章程,宋卡府合艾Mahathat Mangkalaram佛寺16佛寺重要的其中皇家佛寺


คำกราบทูลในพิธีบรรพชาอุปสมบท

ในโครงการ “อุปสมบท ๑,๐๑๐ รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก”

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา

นมัสการ ท่านเจ้าคุณพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง

ด้วยศุภวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ธนาคารออมสินได้ร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติ๑๐โครงการ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว)

โดย ๑ ใน ๑๐ โครงการ ได้แก่ โครงการ “อุปสมบท ๑,๐๑๐ รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย โดยธนาคารออมสินร่วมกับประชาชนในทุกภูมิภาค ดำเนินการจัดให้มีการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกัน ๑,๐๑๐ รูป ณ วัด ๑๘ แห่งทั่วประเท ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระกรุณาธิคุณ ประทานผ้าไตร เพื่อให้ธนาคารออมสิน อัญเชิญมาประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา ซึ่งเป็น ๑ ในวัดสำคัญ ๑๘ แห่งที่จัดพิธีอุปสมบทในครั้งนี้

宋卡府公共關係宣傳局新聞單位泰中新聞組聯合報導 songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้