logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞七月十六日訊)宋卡府政府各單位首長,宋卡府佛教辦公室,各地區佛寺,學校在合艾NAM NOI直轄區佛教總會聯合主辦佛教大齋節, 宋卡府佛教辦公室主任THOMYA SRIPRASOM致歡迎詞指出.佛教重要日子並為兒童青年學生培養國家未來主人,沙敦府高僧蒞臨講經,場面充滿佛教一家親温馨


十六日上午九點三十分. 宋卡府政府各單位首長,宋卡府佛教辦公室,各地區佛寺,學校在合艾NAM NOI直轄區佛教總會聯合主辦佛教大齋節, 宋卡府佛教辦公室主任THOMYA SRIPRASOM致歡迎詞表示.佛教重要日子並為兒童青年學生培養國家未來主人,沙敦府高僧蒞臨講經,場面充滿佛教一家親温馨


宋卡府佛教辦公室主任THOMYA SRIPRASOM致歡迎詞指出,宋卡府政府各單位首長,宋卡府佛教辦公室,各地區佛寺,在合艾NAM NOI直轄區佛教總會聯合主辦佛教大齋節,促進佛教徒推廣佛教真善美,為兒童青年學生培養國家未來主人,促進佛教傳播道德價値觀促進國家穩定人民幸福。

                

 (宋卡府各地區佛寺高僧包括沙敦府高僧蒞臨講經,場面充滿佛教一家親温馨)


出席佛教大齋節政府各單位首長包括: 宋卡府公共關係局長MUJARIN THONGNUAL. 宋卡府地方行政辦公室局長PANOMTEAN SEANGWAN,宋卡府中文新聞局主任長游宗丹,宋卡府就業局局長YAWAPA PIBULPOL ,宋卡府文化局女局長SOMSRI RUANGNOI,


เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  ขึ้นในวันนี้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดโดยมีกิจกรรมดังนี้

จังหวัดสงขลา โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและส่วนราชการทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  ขึ้นในวันนี้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดโดยมีกิจกรรมดังนี้

ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศ โดยกำหนดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

คำกล่าวรายงานของ นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธจังหวัดสงขลา

พิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

กราบนมัสการ  พระราชเทวี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัด สงขลา – สตูล (ธ) และพระเถรานุเถระทุกรูป

 

กราบเรียน  ท่านศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้มีเกียรติทุกท่าน

        กระผมนาย ถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้

        สืบเนื่องจากการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ มติที่ ๓๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศ โดยกำหนดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

       จังหวัดสงขลา โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและส่วนราชการทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  ขึ้นในวันนี้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดโดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
  2. การแข่งขันเล่านิทานธรรมะ
  3. การแสดงนิทรรศการ
  4. การเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
  5. พิธิเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา
  6. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 

สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยได้รับ

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้ง

นี้ สร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชน เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงสืบไป

        บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ขอกราบเรียนเชิญครับ

宋卡府公共關係局聯合報導รายงานข่าวร่วมของสำนักประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์สงขลา songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้