logotype
1 chinesenews

(泰國SONGKHLA CHINESE NEWS 726日訊宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN在中央署5樓大型會議會主持,904W皇室贈送志願者禮品,宋卡府16縣長在第十世國王瑪哈哇棲拉隆功聖像代領904志願者精神禮品宋卡府副州長PAIROJ JANITTAM.宋卡府常任秘書長VORATAT MIMROD陪同  

 

726日上午9. 宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN在中央署5樓大型會議會主持皇室贈送志願者禮品,宋卡府16縣長在第十世國王瑪哈哇棲拉隆功聖像代領904志願者精神禮品宋卡府副州長PAIROJ JANITTAM.宋卡府常任秘書長VORATAT MIMROD陪同

 

 

皇家加冕允許通過招募志願者加入在活動,期間和之後舉行各種儀式每個府的加冕禮必須自己在地區登記處申請和區登記處或通過網站申請互聯網其中有一個新的公眾註冊額外的志願者, 904名志願者志但未獲得皇家願望和志願者身份證904 W.3610人參加通過招募志願者並組織。

 

 

      จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

 

วันนี้ (26 ก.ค.62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธี

 

      ด้วยศูนย์หน่วยอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดจัดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน โดยในการดำเนินการรับสมัครจิตอาสา และจัดกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วม ปฏิบัติพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดให้สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต หรือสมัครทางผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีประชาชนทั่วไปรายใหม่มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 8- 25 เมษายน 2562 และสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ 904 ในระหว่างการที่ 8-9 เมษายน 2562 แต่ยังไม่ได้รับสิ่งขอพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสา 904 วปร. รวมทั้งสิ้น 3610 คน

      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอ เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปดำเนินการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ของแต่ละอำเภออย่างสมพระเกียรติต่อไป

宋卡府公共關係局聯合報導รายงานข่าวร่วมของสำนักประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์สงขลา songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้