logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞82) 泰國公共關係政務次長LT.GEN.SANSERN KAEWKUMNERD蒞臨宋卡府第6區公共關係總部主持泰南的7府巴達隆,宋卡,沙敦,董裡,也拉,北大年,陶公.廣播電台公共關係部頒發全國優秀獎牌和獎状場面充滿公共關係一家人温馨氣氛

 

 

2日上午9. 泰國公共關係政務次長LT.GEN.SANSERN KAEWKUMNERD蒞臨宋卡府第6區公共關係總部主持泰南的7府巴達隆,宋卡,沙敦,董裡,也拉,北大年,陶公.廣播電台公共關係部頒發全國優秀獎牌和獎状接受記者訪問時表示. 公共關係在這次機會中為大眾媒體的實踐提供了指導方針,以便在災難發生時成為專業媒體,


泰國公共關係政務次長LT.GEN.SANSERN KAEWKUMNERD再次指出,重點是深入的信息涵蓋所有方面,創建一個廣泛持續擴展的網絡,泰南3問題障礙必需有專業媒體的報導,任何新聞必需深入了解才做出報導,美國及日本世紀災難死傷千萬但他的專業媒體深入了解才做出報導沒有血淋淋的屍體,不管是政府私人傳媒新聞的來源必需詳息的報導。


出席觀禮公共關係部門計有: 泰國公共關係政務次長LT.GEN.SANSERN KAEWKUMNERD,泰國公共關係副政務女次長PICHAYA MUANGNAO, 泰國公共關係第6區域總監SAMPHAN MOSORDEE,泰南邊境行政中心副秘書長THEERAPONG PETCHARAT,宋卡府公共關係女主任MUJARIN THONGNUAL.泰國新聞部第6區域策劃局長KITTISAK KOTCHARAT

泰國新聞部第6區域策劃主任WATCHARAPONG,宋卡府第11電視台總編輯SAREEHA CHEDERAMEA 

           

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ภาคใต้สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่สื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

เช้าวันนี้ (๒ ส.ค.๖๒) ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับฟังผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ จาก นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ พัทลุง สงขลา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส

โอกาสนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพโดยเน้นข้อมูลเชิงลึก ครอบคลุมทุกมิติและสร้างเครือข่ายขยายผลอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคดีเด่นระดับเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับภาค ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

宋卡府公共關係局聯合報導รายงานข่าวร่วมของสำนักประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์สงขลา songkhlachinesenews,เว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามข่าวสารของภาคใต้ และสืบค้นกิจกรรมหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในภาคใต้