logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞八月十日訊) 合艾CENTRAL FESTIVAL購物中心與宋卡府能源辦公室,5區水務局宋卡府王子大學工程學院,RAJAMANGLA科技大學,SRIVIJAYA組織有關能源在三樓舉辦展覽,傳播和聯繫智能能源使用促進能源和環境保護通過創新.前任合艾副市長DR.PRUEK PATTANO主持開幕儀式


 

八月九日下午一點三十分. 前任合艾副市長DR.PRUEK PATTANO蒞臨合艾CENTRAL FESTIVAL購物中心三樓主持傳播和聯繫智能能源使用促進能源和環境保護通過創新展覽表示,合艾CENTRAL FESTIVAL購物中心,宋卡府能源辦公室,5區水務局,宋卡府王子大學工程學院,RAJAMANGLA科技大學,SRIVIJAYA組織有關能源聯辦展覽感到高興。


宋卡府能源辦公室代表致詞時表示,今日世界是科技時代各政府部們都培訓官員使受科技能源同時保護大自熊.不管你們要不要科技.今日世界是科技時代.好好掌握同時傳播和聯繫智能能源使用促進能源和環境保護通過創新.宋卡府政府有關能源單位與私人機構緊蜜合作.這個世界及宋卡府環境オ能有效傳播,參與提高並提高效率實現最大收益。


合艾CENTRAL FESTIVAL購物中心代表致詞表示. 201989日活動主題的對話.宋卡省能源辦公室的“改變世界”Central Pattana Public Company LimitedRajamangala University of Technology Srivijaya舉辦的題為“創新應用”的研討會還有很多其他的活動包括合艾CENTRAL FESTIVAL購物中心,宋卡府能源辦公室,5區水務局,宋卡府王子大學工程學院,RAJAMANGLA科技大學,SRIVIJAYA組織有關能源緊蜜合作為宋卡府各區域做出科技保護大自然默默的貢献。


Smart Energy นิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ ชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก

ฟังการเสวนานวัตกรรมประหยัดพลังงาน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา, การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน เพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงการใช้พลังงานอัจฉริยะ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วม ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภายในงาน พบกับ นิทรรศการเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยหลัก 3R โดยการประปาส่วนภูมิภาค การแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การเสวนาในหัวข้อ เปลี่ยนเพื่อโลกจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

โดยงาน Smart Energy นิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น

3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

宋卡府中文新聞ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้,ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาค ใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน รายงาน

05-08-2019