logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞九月二十日訊泰國內政部與防災減災部(OIC)一起組織技術會議來推動道路安全,內政部副部長NIPON BOONYAMANEE蒞臨合艾HANSA JB大酒店二樓會議廳主持培訓會議,泰國防災減災副政務次長CHAINARONG WATSANASOMSIT致歡迎詞, 宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN簡報災情

 

 

九月二十三日上午九點,宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN致詞表示,泰國內政部與防災減災部OIC在合艾HANSA JB大酒店二樓會議廳展開技術會議來推動道路安全,宋卡府非常感謝內政部副部長NIPON BOONYAMANEE,並選擇了宋卡府作為與會者的聚會之所和活動場所會議的參與者推動了道路安全運營。


政府政策推動道路安全以建立可持續的道路安全文化,由部門負責人或政府代表組成地方政府組織作為網絡合作夥伴的公共衛生組織,志願者,基金會,旨在預防和減少交通事故包括道路交通預防和事故,南各都參加會議是區域管理中創造參與和推動運營的重要機制之一,導致建立可持續的道路安全文化。


因此政府代表制定上述政策團隊和工作組,再次為所有地區建立協調,並感謝與會人員以及防災減災部的主管作為實現成就的項目,組織者通過將知識轉化為行動,並感謝工作組和員工團隊為加入行動所做出的犧牲藉此,宋卡府在此再次感謝您,歡迎大家蒞臨宋卡府合艾。


內政部副部長NIPON BOONYAMANEE蒞臨主持培訓會議,解決南部地區的道路交通問題加強安全駕駛區,以推動道路安全工作取得具體成果,營造可持續的道路安全文化,揭示了道路交通事故是造成人民傷亡和財產損失的重大問題,對經濟造成破壞並影響國家發展,每年有超過20,000人死於道路交通事故,由道路安全中心負責。


強調所有部門都應集中於預防措施的實施,並認真連續減少交通事故建立意識在道路上安全使用,汽車的紀律盡可能降低道路交通事故死亡率,還應在公路交通事故一級加強道路交通事故的管理,將政策付諸具體行動在第一階段將實施的關鍵項目促進安全駕駛街道,其重點是提高當地道路安全運營中心的效率,這是創造參與並推動減少道路事故。


的主要機制,社區道路取得具體成果通過系統鏈接所有道路安全運營中心的運行機制並涵蓋所有法律制度,執法過程監視並減少危險因素道路安全管理在地區一級增加道路安全管理的潛力,內政部副部長繼續指出,預防和減少道路事故需要所有部門的合作,包括政府私營部門,民間社會認真持續地執行該政策,減少道路交通事故死亡人數。


泰國防災減災副政務次長CHAINARONG WATSANASOMSIT透露,防災減災部O.P.已製定了一個組織道路安全運營會議的項目,營造可持續的道路安全文化覆蓋全國所有地區第一版已於201996日在曼谷實施,這是在宋卡府舉行的第二版將繼續在北部和東北地區開展活動,以增進對制定政策,方向,目標,道路安全運營設有一個學術論壇


回顧過去的行動在下一階段確定行車道路安全的方向和區域級別的道路安全管理模型,被視為所有行業交流知識的論壇道路安全運營經驗道路安全主任將提出想法和建議,以推動道路安全工作取得具體成果和可持續的道路事故問題。


ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรียน  นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เคารพในนามของจังหวัดสงขลา ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณานำนโยบายของรัฐบาล สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนและได้พิจารณาเลือกจังหวัดสงขลา ให้เป็นสถานที่ดำเนินการและเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแก่ทุกท่านผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในวันนี้  ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนฯจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานองค์การสาธารณสุข อาสาสมัคร มูลนิธิ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งผู้แทนคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ทุกจังหวัดของภาคใต้ ซึ่งทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมฯ คือบุคคลที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการจัดการในระดับพื้นที่เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการดำเนินการ  นำสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป  จึงใคร่ขอขอบคุณท่านซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล คณะผู้บริหารและคณะทำงานในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ให้เกิดการเชื่อมประสานทุกภาคส่วนในครั้งนี้อีกครั้งและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตลอดจนผู้บริหารของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น ด้วยการเสริมองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ และขอบคุณคณะทำงานและทีมงานวิทยากรที่ได้เสียสละมาร่วมดำเนินการ พร้อมนี้จังหวัดสงขลาใคร่ขอบคุณ และยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งอีกครั้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมวิชาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ภาคใต้...เสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย

23ก.ย.62 ที่โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา // กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ถือเป็นเวทีในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 20,000 คน ทั้งนี้ รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ การสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย นำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ได้ให้นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรก คือ “การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์การปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ในระดับตำบลสามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างน้อย 1 ราย จะทำให้ภาพรวมของประเทศมีสถิติการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยดำเนินการในรุ่นที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดสงขลา และจะดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีการเสวนาวิชาการหัวข้อ “การทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป” และ “ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่” ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าว ถือเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน