• พิมพ์
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞九月二十四日訊泰國內政部副部長 NIPON BOONYAMANEE 蒞臨宋卡府中央署五樓會議廰與宋卡府州長 VEERANAN PENGCHAN,副州長 RACHIT SUDPUM,宋卡府公共衛生局,宋卡府防災減災局,自然資源與環境部等部門與中央政府内政部有關單位進行四色菊,黎逸府,雅蘇通府大水災及宋卡府合艾煙霧問題請示

 

 

九月二十三日下午二點. 泰國內政部副部長NIPON BOONYAMANEE蒞臨宋卡府中央署五樓會議廰與宋卡府州長VEERANAN PENGCHAN,副州長RACHIT SUDPUM,宋卡府公共衛生局,宋卡府防災減災局,自然資源與環境部等部門與中央政府内政部有關單位進行四色菊府,黎逸府,雅蘇通府大水災及蘇門答臘森林大火引發宋卡府合艾煙霧問題

 

泰國內政部副部長NIPON BOONYAMANEE表示關注蘇門答臘森林大火引發嚴重煙霧問題,與宋卡府防災減災局,宋卡府氣象局,宋卡府水資源信息研究所,水資源辦公室,宋卡府灌溉局,宋卡府地理信息與空間技術開發局,宋卡府農業合作社,宋卡府教育局,宋卡府公共衛生部,宋卡府交通局,宋卡府公共關係,宋卡府自然資源與環境局,宋卡府社會發展與人類安全局

 

共同在會議上向,國防部,中央政府請示。

 

議程:國家防災減災局BPO監控洪水情況並提供援助,泰國副總理,烏泰他尼府州長,四色菊府州長,黎逸府州長,雅蘇通府州長討論該府面對大水災進行討論採取緊急措施協助災民,4個府嚴重洪災情況,趨勢和應對方式解決該問題的28個府中恢復援助,並準備在雨季可能發生的持續洪水降低洪水風險加強大規模災害管理第3級國家防災減災令。

 

ระเบียบวาระการประชุม

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)

 

เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ

 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.

 

ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ระเบียบวาระที่ 1                     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ              

 

โดยนายกรัฐมนตรี

 

ระเบียบวาระที่ 2                     การรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3                     สถานการณ์ แนวโน้ม แนวทางการเผชิญเหตุ

 

(Response) ใน 4 จังหวัด ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

 

ฟื้นฟู (Recovery) ใน 28 จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลาย และการเตรียมรับสถานการณ์

 

อุทกภัยต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝน (Flood Risk Reduction)

 

3.1 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ3)

 

โดยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 

3.2 แนวทางการดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 

พ.ศ.2558

 

โดยผู้อำนวยการกลาง

 

3.3 แนวโน้มสถานการณ์

 

3.3.1 การคาดหมายลักษณะอากาศและสภาวะฝน           

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) (สสน.)

 

3.3.2 สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่          

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

 

กรมชลประทาน

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

 

3.4 แนวทางการดำเนินการของหน่วยงาน  

 

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

กระทรวงคมนาคม

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กระทรวงกลาโหม

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ระเบียบวาระที่ 4                     เรื่องติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความ

 

ช่วยเหลือในพื้นที่

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุลราชธานี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน