logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞十月一日訊) 宋卡府直轄區佛教總會主辧泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功殿下67聖壽, 第九世王蒲美蓬陛下遺孀詩麗吉皇太后殿下87歲華誕,泰國王后素蒂妲殿下41華誕懿壽祝福頌經法會,宋卡府副州長SAKRA KAPILAKARN打開圓錐形的花香蠟燭和木筏皇家祝賀儀式,場面充滿神聖温馨氣氛

九月二十九日下午二點.宋卡府直轄區佛教總會合艾NAM NOI舉行泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功國王,第九世王蒲美蓬陛下遺孀詩麗吉皇太后殿下87歲華誕,泰國王后素蒂妲殿下41華誕懿壽祝福頌經法會,宋卡府副州長SAKRA KAPILAKARN打開圓錐形的花香蠟燭和木筏皇家祝賀儀式,政府首長公務員善信到來頌經祝賀場面充滿神聖温馨氣氛

宋卡府佛教辦公室主任THOMYA SRIPRASOM致歡迎詞指出.宋卡府直轄區佛教總會合艾NAM NOI舉行以上皇家佛教祝賀法會,同時宋卡府舉行第一届佛教大齋節,佛教和僧伽活動促進網絡,佛教重要日子並為兒童青年學生培養國家未來主人,沙敦府高僧蒞臨講經場面充滿佛教一家親温馨。

宋卡府副州長SAKRA KAPILAKARN蒞臨主持法會點香燭打開圓錐形的花香蠟燭和木筏皇家祝賀儀式, 政府首長公務員佛教徒善信衣穿白色衣服,合艾市各佛寺高僧主持頌經祝福,包括合艾内佛寺住持,等善信。

คำกล่าวรายงาน พิธีเปิดกิจกรรมรวมพล “คนรักษ์วัด” จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กราบนมัสการ พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา

เรียน    เครือข่ายคนรักษ์วัดทุกท่าน

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่ออุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมเครือข่าย “คนรักษ์วัด” ระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง และได้ขยายผลไปสู่ระดับอำเภอ ซึ่งได้จัดประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้จัดประชุมรวมพลังเครือข่าย “คนรักษ์วัด” ของจังหวัดสงขลาในภาพรวม

          คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมรวมพล “คนรักษ์วัด” จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อรวมพลังสร้างความสามัคคีของเครือข่าย “คนรักษ์วัด” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
  2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในวัด การปฏิบัติงานช่วยเหลือวัด และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่
  3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์และเครือข่าย “คนรักษ์วัด” ในจังหวัดสงขลา
  4. เพื่อให้เครือข่าย “คนรักษ์วัด” ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายคือ เครือข่าย “คนรักษ์วัด” ในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 1,050  คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขอกราบอาราธนา พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลากล่าวเปิดกิจกรรมรวมพล “คนรักษ์วัด” จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 และบรรยายพิเศษตามลำดับ ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน