logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞十一月十四日訊) 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA中央署五樓會議廳會見宋卡土地和房地產價格委員, 為了建設500千伏的通松與宋卡Thung Song-Songkhla 3號電路,1號電路和2號電路網絡,橫跨3,包括洛坤府博他崙和宋卡府,宋卡府經過4個區包括拉塔奔姆區,合艾區,孔公區和沙道區

十一月十四日下午一點三十分.宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA在中央署五樓會議廳與宋卡府土地和房地產價格委員會展開會談,同時會議上表示,為了建設500千伏的通松與宋卡Thung Song-Songkhla 3號電路,1號電路和2號電路網絡,能源監管委員會於2019年8月20日宣布確定電網系統區域。

宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA在會議中指出,該網絡系統橫跨3個府,包括洛坤府博他崙和宋卡府,宋卡府經過4個區共62.59公里包括拉塔奔姆區,合艾區,孔公區和沙道區,電網系統中共有1,025幅土地,其中33幅屬於人民土地,693幅屬於國家土地分為25幅行政用地,408幅屬於SOR  POR KOR。

(宋卡府自然資源與環境辦公室對89個地皮及其他地方171個地皮的監督)

ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสงขลา ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง – สงขลา 3 วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2

วันนี้ (14 พ.ย 62) ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสงขลา ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง – สงขลา 3 วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา พลังงานจังหวัดสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทส เข้าร่วมประชุม

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง – สงขลา 3 วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 กกพ.ได้ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยระบบโครงข่ายได้พาดผ่าน 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลาพาดผ่าน 4 อำเภอ คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 62.59 กิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอรัตภูมิ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอครองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา มีที่ดินอยู่ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,025 แปลง เป็นที่ดินของราษฎรจำนวน 33 แปลง เป็นที่ดินของรัฐจำนวน 693 แปลง โดยแยกเป็นที่ดินที่มีการปกครอง จำนวน 25 แปลง ที่ดินในเขต ส.ป.ก. จำนวน 408 แปลง ที่ดินในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จำนวน 89 แปลง และที่อื่น ๆ (ทาง , ห้วย) จำนวน 171 แปลง

宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน