logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞十一月二十九日訊)宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA蒞臨宋卡PHRA PHUTTHAMONTRI佛敎總會主持吉祥的祝福點香燭儀式,國皇太后詩麗吉,泰國第十世國王瑪哈哇集拉隆功陛下,泰國王后素蒂妲殿下,宋卡府人民,政府機構,代各區僧侶參與祝福法會,場面充滿佛教温馨氣氛

 

 

十一月二十八日下午二點. 宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA蒞臨宋卡府PHRA PHUTTHAMONTRI佛敎總會主持吉祥的祝福點香燭儀式,泰國皇太后詩麗吉,泰國第十世國王瑪哈哇集拉隆功陛下,泰國王后素蒂妲殿下, 宋卡府人民,政府機構,代各縣區僧侶參與祝福法會,也是每月二十八日舉行吉祥的祝福,皇家慈善機構並培養意識,

 

宋卡府州長CHARUWAT KLAENGKLA主持吉祥的祝福儀式向詩麗吉王后,泰國第十世國王瑪哈哇集拉隆功陛下,泰國王后素蒂妲殿下致敬,宋卡府人身穿白色長袍參加典禮,創造民族宗教和君主制的意識熱愛和尊於毎個月底二十八日在宋卡PHRA PHUTTHAMONTRI佛敎總會舉行吉祥的祝福

 

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า

อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันนี้ (28 พ.ย.62) เวลา 14.00 น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น

ประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่

จังหวัดสงขลา พร้อมใจใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สงขลา กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ตามมติมหา

เถรสมาคม โดยได้กำหนดจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้

แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยบำเพ็ญความดีน้อมเกล้าถวาย

แด่พระราชกุศล และปลูกจิตสำนึกและการสร้างความตระหนักรักและเทิดทูนสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง สืบไป...


宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน