logotype
1 chinesenews

(泰國宋卡府中文新聞十二月日訊宋卡府防災減災辦公室道路交通事故保護受害人有限公司宋卡府拉賈曼加拉酒店會議廳展開第五研討會,宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN主持開幕儀式,宋卡府防災減災局長CHAOWALIT NITTARAT致匯報, 泰南地區道路交通事故保護受害人有限公司經理ARSAE PRADU陪同

 


 

十二月二日上午九點三十分,宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN蒞臨宋卡府拉賈曼加拉酒店會議廳主持宋卡府防災減災辦公室道路交通事故保護受害人公司第五研討會主持開幕儀式表示,道路交通事故是泰國關注的問題,根據公共衛生部,泰國皇家警察和受害者保護公司的3次交通事故統計,2018年有20,169人死亡平均每天55人死亡。

 

駕駛員的行為來看例如,速度超出法律規定,醉酒和超車死亡的大多數是發生村莊社區的道路上,社區和摩托車是發生事故最多的車輛,府道路安全主管將其與網絡合作夥伴整合,通過使用政府政策來創建道路安全條款模板,這與預防和解決道路交通事故問題,各個部門都息息相關確定預防和解決事故問題的策略。

 

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN再次指出,措施和工作計劃鄉村道路依法成立保護遭受車禍的人的一種補救措施, 發生交通事故造成人員傷亡時法律保護,第五次可持續道路安全管理系統管理計劃MIS可持續道路事故管理研討會旨在分析該地區的道路事故統計數據和風險因素,以分析和製定行動計劃,府可持續交通事故包括實施行動計劃。

 

宋卡府防災減災局長CHAOWALIT NITTARAT致匯報表示,以確定預防和減少該區域道路事故的行動的指標措施和計劃,包括能夠系統正確完整最重要地推動該地區道路事故統計報告的能力,將導致制定府級道路安全行動計劃,將運營與該地區的所有部門整合在一起以推動運營,以預防和解決交通問題。

 

評估跟踪完善行動計劃在PDCA框架中與網絡合作夥伴合作實施,成為推動泰國道路安全十年的機制,以確定預防和減少該區域道路事故的行動的指標措施和計劃,包括能夠系統正確完整最重要地推動該地區道路事故統計報告的能力,將導致制定府級道路安全行動計劃

 

將運營與該地區的所有部門整合在一起以推動運營,以預防和解決交通事故問題,可減少道路交通事故將評估跟踪完善行動計劃它在PDCA框架中與網絡合作夥伴合作實施,以幫助找到有效預防和減少發生的道路事故的方法,並將成為推動泰國道路安全十年的機制。

 

第五研討會計有:宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN, 宋卡府防災減災局長CHAOWALIT NITTARAT, 泰南地區道路交通事故保護受害人有限公司經理ARSAE PRADU, 合艾同聲善堂救護組,宋卡府公共關係中文新聞分局長游宗丹,宋卡府公共關係副局長PAKPOOM WHANGCHAI ,可鴻市議會代表等政府代表共65人參加。

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY

 

โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะเบค เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา      

                                                        

โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอำพล  พงศ์สุวรรณ การประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2561-2564 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอผลการปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อกำหนดตัวชี้วัดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

โครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ เป็นการดำเนินการตามกรอบ PDCA โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

โดย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

เรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอำพล  พงศ์สุวรรณ)

 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมขอผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิดและแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนของประเทศ โดยมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5  MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 65 คน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอำพล พงศ์สุวรรณ)ได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 และให้แนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ร่วมประชุมต่อไป

ขอกราบเรียนเชิญครับ


宋卡府中文新聞 ข่าวสงขลาภาษาจีน เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมจังหวัดในภาคใต้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานต่างๆใน จังหวัดภาคใต้
SONGKHLA CHINESE NEWS ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน